Alle producten

Leveringsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van BORSTVOEDINGTOTAAL zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen en zullen door ons op verzoek worden toegezonden.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van BORSTVOEDINGTOTAAL worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door BORSTVOEDINGTOTAAL ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling. BORSTVOEDINGTOTAAL is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde  voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt BORSTVOEDINGTOTAAL dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

3. Prijzen/Aanbiedingen 
3.1 Alle aanbiedingen van BORSTVOEDINGTOTAAL zijn vrijblijvend en BORSTVOEDINGTOTAAL behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro's inclusief BTW. Verzendkosten worden separaat vermeld.
3.3 In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.
3.4 BORSTVOEDINGTOTAAL kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet-, druk- of typefouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

4. Retourzendingen
4.1 Alle artikelen kunt U binnen 7 werkdagen na levering zondermeer retourneren waarna het aankoopbedrag ( excl. evt. verzendkosten  ) wordt teruggestort. Zie ook art. 6.2.  tav. moment van levering. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat, ivm het persoonlijk karakter van onze artikelen ( mn. om hygiene te garanderen ) de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij BORSTVOEDINGTOTAAL worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.
4.2 U bent verplicht te controleren of de bij U thuis bezorgde artikelen conform de bestelling zijn. Indien dit niet het geval is dan kunt U dit binnen 7 werkdagen na levering melden per e-mail  of schriftelijk aan BORSTVOEDINGTOTAAL onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van uw e-mail cq. schrijven, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. BORSTVOEDINGTOTAAL zal het artikel vervangen of uw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat U het artikel niet accepteert op gegronde cq. wettelijk toegestane redenen.
4.3 In het uitzonderlijke geval dat U een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt BORSTVOEDINGTOTAAL zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. BORSTVOEDINGTOTAAL neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening. 
4.4 Indien Koper iets retourneert, volg dan deze stappen:

  • Stuur een e-mail naar info @ borstvoedingtotaal.nl zodat wij uw zending verwachten. LET OP: Vermeldt in het onderwerp van uw e-mail het bestelnummer  dat U via e-mail hebt ontvangen of  het factuurnummer. Uiteraard kan dit ook schriftelijk.
  • Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden en voeg het ingevulde retourneerformulier bij, dat te vinden is op onze website.
  • Adresseer de zending correct:
                                  BORSTVOEDINGTOTAAL
                                  Schoolstraat 8
                                  6641 DC  Beuningen
 
5. Betalingen 
5.1 Betaling dient vooraf te geschieden binnen veertien (14) dagen na besteldatum  
5.2 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is BORSTVOEDINGTOTAAL gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 
5.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitlevering zullen de prijzen ten tijde van de bestelling worden gehanteerd. 

6. Levering
6.1 De door BORSTVOEDINGTOTAAL opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat koper de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. 
6.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
6.3.Levering vindt uitsluitend plaats naar een afleveradres in Nederland.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan BORSTVOEDINGTOTAAL verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over

8. Reclames en aansprakelijkheid
8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u BORSTVOEDINGTOTAAL daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering  schriftelijk of via e-mail en gemotiveerd op de hoogte. 

8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft BORSTVOEDINGTOTAAL de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren
8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan BORSTVOEDINGTOTAAL te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, verzegeling ( indien aanwezig ) niet verbroken is, waarbij tevens geldt dat de kosten  voor retourzendingen voor rekening van de besteller komen.
8.4.mbt de produktgroepen borstkolf, fleswarmer: bij niet goed functioneren dient dit gemeld te worden bij BORSTVOEDINGTOTAAL. Door BORSTVOEDINGTOTAAL zal met client overlegd worden hoe eea. opgelost zal worden.
Er wordt tijdens de periode dat eea wordt opgelost geen vervangende apparatuur door BORSTVOEDINGTOTAAL  aan client in bruikleen verstrekt cq. kosten vergoed voor door client genomen tijdelijke maatregelen.

9. Elektronische communicatie en bewijs
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en BORSTVOEDINGTOTAAL (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is BORSTVOEDINGTOTAAL niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van BORSTVOEDINGTOTAAL.

9.2 De administratie van BORSTVOEDINGTOTAAL geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele  gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.
 
10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft BORSTVOEDINGTOTAAL in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat BORSTVOEDINGTOTAAL gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan BORSTVOEDINGTOTAAL kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 
11. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
11.1  De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door BORSTVOEDINGTOTAAL geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
11.2 BORSTVOEDINGTOTAAL  garandeert niet dat de aan de klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
11.3 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij BORSTVOEDINGTOTAAL,  toeleveranciers of andere rechthebbenden.
11.4 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande  schriftelijke toestemming van BORSTVOEDINGTOTAAL, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.
 
12. Conformiteit
12.1 BORSTVOEDINGTOTAAL  staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
13. Diversen
13.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met BORSTVOEDINGTOTAAL in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door BORSTVOEDINGTOTAAL vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
13.2 BORSTVOEDINGTOTAAL is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
 
14. Garantie:
Daar waar dit van toepassing is wordt de door de oorspronkelijke leverancier verleende garantie door BORSTVOEDINGTOTAAL overgenomen. Indien garantie van toepassing is, staat dit vermeld bij de gedetailleerde omschrijving van het bestelde produkt op de website van BORSTVOEDINGTOTAAL. Garantie is uitsluitend van toepassing voor de 1ste eigenaar.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
15.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.